K9 Praktijkspeuren

Geef je hond een droombaan!

K9 Praktijkspeuren, gevestigd aan Kapteijnlaan 2 te Veldhoven in The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.K9Praktijkspeuren.nl

Kapteijnlaan 2 te Veldhoven

The Netherlands +31653251167


Ronald Langereis is de Functionaris Gegevensbescherming van K9 Praktijkspeuren Hij is te bereiken via r.langereis@live.comPersoonsgegevens die wij verwerken

K9 Praktijkspeuren verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Naam en ras van je hond

- Voorkeursdagen & tijdstippen voor jullie speurles

- Verslag (tekst en video) van de door jullie gevolgde speurles

- Certificaat van de door jullie behaalde examensBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via r.langereis@live.com, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

K9 Praktijkspeuren verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- De speurles te evalueren en de volgende speurles voor te bereidenGeautomatiseerde besluitvorming

K9 Praktijkspeuren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van K9 Praktijkspeuren) tussen zit. K9 Praktijkspeuren gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Edge, Excel, Word en Outlook.Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

K9 Praktijkspeuren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

· Personalia (naam, telefoon, email, hond, voorkeursdagen) hebben een bewaartermijn van 1 jaar na de laatste speurles met als reden om speurteams te herkennen bij herstarten van speurlessen.

· Verslag (tekst & video) heeft een bewaartermijn van 10 jaar met als reden om een analyse te kunnen maken van de speurresultaten van alle speurhondenteams onder verschillende omstandigheden en daarmee mijn instructie aan speurhondenteams te verbeteren.

· Certificaat heeft een bewaartermijn van 20 jaar met als reden dat gedurende het gehele leven van de hond de behaalde examens nagevraagd kunnen worden.Delen van persoonsgegevens met derden

K9 Praktijkspeuren verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Upload van videomateriaal naar YouTube worden “verborgen”, zodat derden deze video niet kunnen bekijken. Pas na jouw toestemming zal de video openbaar gemaakt worden en eventueel gelinkt worden aan de facebookpagina van K9 Praktijkspeuren.Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

K9 Praktijkspeuren gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door K9 Praktijkspeuren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar r.langereis@live.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .


K9 Praktijkspeuren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-onsHoe wij persoonsgegevens beveiligen

K9 Praktijkspeuren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via r.langereis@live.com.