K9 Praktijkspeuren

Geef je hond een droombaan!

Algemene voorwaarden

Algemeen
Voor alle tussen K9 Praktijkspeuren en de cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten gelden de volgende algemene voorwaarden:

1. Aansprakelijkheid
1.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken, deelname aan de speurlessen is geheel voor eigen risico.

1.2 De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van K9 Praktijkspeuren, haar medewerkers en de locatie waar de les plaatsvindt.

1.3 K9 Praktijkspeuren adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt maar 1 hond onder de standaard W.A. verzekering. Hebt u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering aan te geven.

1.4 K9 Praktijkspeuren is niet aansprakelijk voor welke schade, letsel of diefstal dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden opgedaan voor, tijdens of na de lessen of andere activiteiten georganiseerd door K9 Praktijkspeuren.

2. Betaling
2.1 Losse speurlessen dienen op de dag van de les contant te worden afgerekend. Indien het een workshop betreft dient de betaling uiterlijk 2 dagen van tevoren te zijn voldaan. Indien de cursist een speurkaart afneemt dient het bedrag voldaan te zijn vóór aanvang van de eerste speurles.

2.2 Speurlessen die zijn afgesproken en korter dan 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht.

3. Afzeggen van de les
3.1 Mocht de cursist een les niet kunnen komen, dan dient er telefonisch of per email te worden afgezegd. Indien 24 uur of langer van tevoren wordt afgemeld wordt er geen lesgeld in rekening gebracht.

3.2 Indien een cursist een speurkaart heeft afgenomen en aangeeft eerder te willen stoppen met de speurlessen om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld. De speurkaart is wel overdraagbaar aan derden.

3.3 Indien de instructeur niet in staat is om les te geven, wordt dit vooraf kenbaar gemaakt en wordt de les in overleg ingehaald.

3. Tijdens de les
4.1 Indien een hond zichtbaar ziek op de cursus komt, heeft K9 Praktijkspeuren het recht de les voor cursist en hond te ontzeggen. De kosten van deze les worden aan de cursist doorberekend.

4.2 Indien de cursist fysieke handelingen tegen de hond gebruikt die dermate hard en dieronvriendelijk zijn, behoudt K9 Praktijkspeuren zich het recht om bij herhaling na een waarschuwing de cursist van de lessen te weren. Restitutie van het lesgeld is in dit geval niet mogelijk.

4.3 Slipkettingen en prikhalsbanden zijn niet toegestaan.

4.4 Cursisten dienen 16 jaar of ouder te zijn. Jongere kinderen zijn uiteraard welkom, maar dienen altijd onder begeleiding te zijn van een volwassene. Kinderen mogen met de les meedoen met hun hond, maar staan altijd onder supervisie van hun begeleider.

4.5 Honden dienen minimaal 8 weken oud te zijn, om deel te kunnen nemen aan de speurlessen.

4.6 De speurlessen vinden plaats in een gebied waar in het grootste gedeelte een aanlijnplicht geldt. Wanneer de cursist zich hier niet aan houdt is K9 Praktijkspeuren niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen.

4.7 De speurlessen gaan in principe altijd door. Indien door de weersomstandigheden de veiligheid en/of gezondheid van cursist of hond in het geding komt (weercode rood), wordt de les door K9 Praktijkspeuren afgelast. De cursist wordt hiervan altijd persoonlijk op de hoogte gebracht. De les wordt in overleg op een ander tijdstip ingehaald.

5. Overige
5.1 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod op internet of andere publicaties binden de K9 Praktijkspeuren niet.

5.2 Op overeenkomsten gesloten met de K9 Praktijkspeuren is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

5.3 K9 Praktijkspeuren behoudt zich het recht voor de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden de cursisten hiervan op de hoogte gesteld.

Mei 2016